MegaSound

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 Đ𝐨̂ 

Thứ Sáu, 30/06/2023
Ngô Quang Minh

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 Đ𝐨̂ 

☑️ 𝐇𝐊 𝐏𝐑:𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐔𝐌 ✈️

#Megasound #HKaudio #DaihocThanhDo

Messenger