MegaSound

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐇𝐊 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚, 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠: 𝐌𝐞𝐲𝐞𝐫𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝, 𝐋𝐀𝐜𝐨𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬, 𝐇𝐊 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨, 𝐋𝐚𝐩𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐞𝐧...

Thứ Sáu, 30/06/2023
Ngô Quang Minh

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐇𝐊 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚, 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠: 𝐌𝐞𝐲𝐞𝐫𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝, 𝐋𝐀𝐜𝐨𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬, 𝐇𝐊 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐨, 𝐋𝐚𝐩𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐞𝐧...

☑️ Showroom 120m2, Demoroom 60m2 với 6 HK Linear 5 115, 2 C Sub 218

#HKaudio #China

Viết bình luận của bạn
Messenger